A spanyol igék közül ezekkel kezdd a tanulást! Itt az ötven leggyakoribb spanyol ige, a rendhagyó alakokat ragoztam.

 

Itt olvashatod el, milyen kategorizálás mentén tanuljuk a spanyol ige rendszerét, ma pedig hoztam egy spanyol ige listát, amely a leggyakoribb igéket tartalmazza.

Jaime Suances-Torres nyelvész kutatása szerint (Diccionario del verbo español, hispanoamericano y dialectal) egy átlagos spanyol nagyjából 2000 igét ismer, de egy 8-10 éves spanyol anyanyelvű kisgyerek is 500 igét használ. Ennek a tizedét gyűjti össze az alábbi cikk: azt az ötven spanyol igét, amit egy nyelvtanuló már az elején megismer. Fusd át, amit nem ismersz, azokkal írj mondatot!

 

A rendhagyó alakokat feltüntetem.

Az ötven leggyakoribb spanyol ige (nem sorrendben)

hablar – beszélni

comer – enni

vivir – élni, lakni

estar – lenni (1)

Estar ige ragozása:

Presente: estoy, estás, está, estamos, estáis, están

Indefinido: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron

Subjuntivo presente: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén

Subjuntivo imperfecto: estuviera, estuvieras, estuviera, estuviéramos, estuvierais, estuvieran

tener – birtokolni

Tener ige ragozása:

Presente: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

Indefinido: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron

Subjuntivo presente: tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan

Subjuntivo imperfecto: tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran

Futuro: tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán

Condicional: tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían

Imperativo tú: ten

ser – lenni (2)

Ser ige ragozása:

Presente: soy, eres, es, somos, sois, son

Indefinido: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Imperfecto: era, eras, era, éramos, erais, eran

Subjuntivo presente: sea, seas, sea, seamos, seáis, sean

Subjuntivo imperfecto: fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran

Imperativo tú: sé

poner – tenni, rakni

Poner ige ragozása:

Presente: pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen

Pretérito perfecto: he puesto, has puesto, ha puesto, hemos puesto, habéis puesto, han puesto

Indefinido: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron

Pluscuamperfecto: había puesto, habías puesto, había puesto, habíamos puesto, habíais puesto, habían puesto

Subjuntivo presente: ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan

Subjuntivo pretérito perfecto: haya puesto, hayas puesto, haya puesto, hayamos puesto, hayáis puesto, hayan puesto

Subjuntivo imperfecto: pusiera, pusieras, pusiera, pusiéramos, pusierais, pusieran

Subjuntivo pluscuamperfecto: hubiera puesto, hubieras puesto, hubiera puesto, hubiéramos puesto, hubierais puesto, hubieran puesto

Futuro: pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán

Condicional: pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían

Futuro compuesto: habré puesto, habrás puesto, habrá puesto, habremos puesto, habréis puesto, habrán puesto

Condicional compuesto: habría puesto, habrías puesto, habría puesto, habríamos puesto, habríais puesto, habrían puesto

Imperfecto tú: pon

tomar – fogyasztani, megfogni, járművet elérni

dar – adni

Dar ige ragozása:

Pesente: doy, das, da, damos, dais, dan

Indefinido: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron

Subjuntivo presente: dé, des, dé, demos, deis, den

Subjuntivo imperfecto: diera, dieras, diera, diéramos, dierais, dieran

ir – menni

Ir ige ragozása:

Presente: voy, vas, va, vamos, vais, van

Indefinido: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Imperfecto: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban

Subjuntivo presente: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan

Subjuntivo imperfecto: fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran

Imperativo tú: ve

Gerundio: yendo

decir – mondani

Decir ige ragozása:

Presente: digo, dices, dice, decimos, decís, dicen

Pretérito perfecto: he dicho, has dicho, ha dicho, hemos dicho, habéis dicho, han dicho

Indefinido: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron

Pluscuamperfecto: había dicho, habías dicho, había dicho, habíamos dicho, habíais dicho, habían dicho

Subjuntivo presente: diga, digas, diga, digamos, digáis, digan

Subjuntivo pretérito perfecto: haya dicho, hayas dicho, haya dicho, hayamos dicho, hayáis dicho, hayan dicho

Subjuntivo imperfecto: dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais, dijeran

Subjuntivo pluscuamperfecto: hubiera dicho, hubieras dicho, hubiera dicho, hubiéramos dicho, hubierais dicho, hubieran dicho

Futuro: diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán

Condicional: diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían

Futuro compuesto: habré dicho, habrás dicho, habrá dicho, habremos dicho, habréis dicho, habrán dicho

Condicional compuesto: habría dicho, habrías dicho, habría dicho, habríamos dicho, habríais dicho, habrían dicho

Imperativo tú: di

Gerundio: diciendo

hacer – csinálni

Hacer ige ragozása:

Presente: hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen

Pretérito perfecto: he hecho, has hecho, ha hecho, hemos hecho, habéis hecho, han hecho

Indefinido: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron

Pluscuamperfecto: había hecho, habías hecho, había hecho, habíamos hecho, habíais hecho, habían hecho

Subjuntivo presente: haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan

Subjuntivo pretérito perfecto: haya hecho, hayas hecho, haya hecho, hayamos hecho, hayáis hecho, hayan hecho

Subjuntivo imperfecto: hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos, hicierais, hicieran

Subjuntivo pluscuamperfecto: hubiera hecho, hubieras hecho, hubiera hecho, hubiéramos hecho, hubierais hecho, hubieran hecho

Futuro: haré, harás, hará, haremos, haréis, harán

Condicional: haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían

Futuro compuesto: habré hecho, habrás hecho, habrá hecho, habremos hecho, habréis hecho, habrán hecho

Condicional compuesto: habría hecho, habrías hecho, habría hecho, habríamos hecho, habríais hecho, habrían hecho

Imperativo tú: haz

poder – tudni, -hat, -het

Poder ige ragozása:

Presente: puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden

Indefinido: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron

Subjuntivo presente: pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan

Subjuntivo imperfecto: pudiera, pudieras, pudiera, pudiéramos, pudierais, pudieran

Futuro: podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán

Condicional: podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían

Gerundio: pudiendo

necesitar – szüksége van valamire

querer – akarni vmit, szeretni vkit

Querer ige ragozása:

Presente: quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren

Indefinido: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron

Subjuntivo presente: quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran

Subjuntivo imperfecto: quisiera, quisieras, quisiera, quisiéramos, quisierais, quisieran

Futuro: querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán

Condicional: querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían

abrir – kinyitni

Abrir ige ragozása:

Pretérito perfecto: he abierto, has abierto, ha abierto, hemos abierto, habéis abierto, han abierto

Pluscuamperfecto: había abierto, habías abierto, había abierto, habíamos abierto, habíais abierto, habían abierto

Subjuntivo pretérito perfecto: haya abierto, hayas abierto, haya abierto, hayamos abierto, hayáis abierto, hayan abierto

Subjuntivo pluscuamperfecto: hubiera abierto, hubieras abierto, hubiera abierto, hubiéramos abierto, hubierais abierto, hubieran abierto

Futuro compuesto: habré abierto, habrás abierto, habrá abierto, habremos abierto, habréis abierto, habrán abierto

Condicional compuesto: habría abierto, habrías abierto, habría abierto, habríamos abierto, habríais abierto, habrían abierto

agarrar – megfog, megragad

andar – járkálni, mászkálni

Andar ige ragozása:

Indefinido: anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron

Subjuntivo imperfecto: anduviera, anduvieras, anduviera, anduviéramos, anduvierais, anduvieran

caminar – járni

beber – inni

buscar – keresni

Buscar ige ragozása:

Indefinido: busqué, buscaste, buscó, buscamos, buscasteis, buscaron

Subjuntivo presente: busque, busques, busque, busquemos, busquéis, busquen

caerse – leesni

Caerse ige ragozása:

Presente: me caigo, te caes, se cae, nos caímos, os caís, se caen

Indefinido: me caí, te caíste, se cayó, nos caímos, os caísteis, se cayeron

Subjuntivo presente: me caiga, te caigas, se caiga, nos caigamos, os caigáis, se caigan

Subjuntivo imperfecto: me cayera, te cayeras, se cayera, nos cayéramos, os cayerais, se cayeran

Gerundio: cayéndose

cerrar – becsukni

Cerrar ige ragozása:

Presente: cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran

Subjuntivo presente: cierre, cierres, cierre, cerremos, cerréis, cierren

comenzar – elkezdeni, elkezdődni

Comenzar ige ragozása:

Presente: comienzo, comienzas, comienza, comenzamos, comenzáis, comienzan

Indefinido: comencé, comenzaste, comenzó, comenzamos, comenzasteis, comenzaron

Subjuntivo presente: comience, comiences, comience, comencemos, comencéis, comiencen

comprar – vásárolni

conducir – vezetni

Conducir ige ragozása:

Presente: conduzco, conduces, conduce, conducimos, conducís, conducen

Indefinido: conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron

Subjuntivo presente: conduzca, conduzcas, conduzca, conduzcamos, conduzcáis, conduzcan

Subjuntivo imperfecto: condujera, condujeras, condujera, condujéramos, condujerais, condujeran

conocer – ismerni

Conocer ige ragozása:

Presente: conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen

Subjuntivo presente: conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan

pedir – kérni

Pedir ige ragozása:

Presente: pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden

Indefinido: pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron

Subjuntivo presente: pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan

Subjuntivo imperfecto: pidiera, pidieras, pidiera, pidiéramos, pidierais, pidieran

Gerundio: pidiendo

dormir – aludni

Dormir ige ragozása:

Presente: duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen

Indefinido: dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron

Subjuntivo presente: duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman

Subjuntivo imperfecto: durmiera, durmieras, durmiera, durmiéramos, durmierais, durmieran

Gerundio: durmiendo

encontrar – találni

Encontrar ige ragozása:

Presente: encuentro, encuentras, encuentra, encontramos, encontráis, encuentran

Subjuntivo presente: encuentre, encuentres, encuentre, encontremos, encontréis, encuentren

entender – érteni, megérteni

Entender ige ragozása:

Presente: entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, entienden

Subjuntivo presente: entienda, entiendas, entienda, entendamos, entendáis, entiendan

escribir – írni

Escribir ige ragozása:

Pretérito perfecto: he escrito, has escrito, ha escrito, hemos escrito, habéis escrito, han escrito

Pluscuamperfecto: había escrito, habías escrito, había escrito, habíamos escrito, habíais escrito, habían escrito

Subjuntivo pretérito perfecto: haya escrito, hayas escrito, haya escrito, hayamos escrito, hayáis escrito, hayan escrito

Subjuntivo pluscuamperfecto: hubiera escrito, hubieras escrito, hubiera escrito, hubiéramos escrito, hubierais escrito, hubieran escrito

Futuro compuesto: habré escrito, habrás escrito, habrá escrito, habremos escrito, habréis escrito, habrán escrito

Condicional compuesto: habría escrito, habrías escrito, habría escrito, habríamos escrito, habríais escrito, habrían escrito

escuchar – hallgatni

pensar – gondolni

Pensar ige ragozása:

Presente: pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan

Subjuntivo presente: piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piensen

leer – olvasni

Leer ige ragozása:

Indefinido: leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron

Subjuntivo imperfecto: leyera, leyeras, leyera, leyéramos, leyerais, leyeran

Gerundio: leyendo

mirar – nézni

llegar – megérkezni

Llegar ige ragozása:

Indefinido: llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron

Subjuntivo presente: llegue, llegues, llegue, lleguemos, lleguéis, lleguen

saber – tudni

Saber ige ragozása:

Presente: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

Indefinido: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron

Subjuntivo presente: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan

Subjuntivo imperfecto: supiera, supieras, supiera, supiéramos, supierais, supieran

Futuro: sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán

Condicional: sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían

perder – elveszíteni

Perder ige ragozása:

Presente: pierdo, pierdes, pierde, perdemos, perdéis, pierden

Subjuntivo presente: pierda, pierdas, pierda, perdamos, perdáis, pierdan

Subjuntivo imperfecto: pirdiera, pirdieras, pirdiera, pirdiéramos, pirdierais, pirdieran

oír – hallani

Oír ige ragozása:

Presente: oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen

Indefinido: oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron

Subjuntivo presente: oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan

Subjuntivo imperfecto: oyera, oyeras, oyera, oyéramos, oyerais, oyeran

Gerundio: oyendo

jugar – játszani

Jugar ige ragozása:

Presente: juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan

Indefinido: jugué, jugaste, jugó, jugamos, jugasteis, jugaron

Subjuntivo presente: juegue, juegues, juegue, juguemos, juguéis, jueguen

salir – kimenni

Salir ige ragozása:

Presente: salgo, sales, sale, salimos, salís, salen

Subjuntivo presente: salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan

Futuro: saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán

Condicional: saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían

Imperativo tú: sal

saltar – ugrani

ver – látni

Ver ige ragozása:

Presente: veo, ves, ve, vemos, veis, ven

Pretérito perfecto: he visto, has visto, ha visto, hemos visto, habéis visto, han visto

Indefinido: vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron

Imperfecto: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían

Pluscuamperfecto: había visto, habías visto, había visto, habíamos visto, habíais visto, habían visto

Subjuntivo presente: vea, veas, vea, veamos, veáis, vean

Subjuntivo pretérito perfecto: haya visto, hayas visto, haya visto, hayamos visto, hayáis visto, hayan visto

Subjuntivo pluscuamperfecto: hubiera visto, hubieras visto, hubiera visto, hubiéramos visto, hubierais visto, hubieran visto

Futuro compuesto: habré visto, habrás visto, habrá visto, habremos visto, habréis visto, habrán visto

Condicional compuesto: habría visto, habrías visto, habría visto, habríamos visto, habríais visto, habrían visto

trabajar – dolgozni

traer – hozni

Traer ige ragozása:

Presente: traigo, traes, trae, traímos, traís, traen

Indefinido: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron

Subjuntivo presente: traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan

Subjuntivo imperfecto: trajera, trajeras, trajera, trajéramos, trajerais, trajeran

Gerundio: trayendo

tocar – megérinteni

Tocar ige ragozása:

Indefinido: toqué, tocaste, tocó, tocamos, tocasteis, tocaron

Subjuntivo presente: toque, toques, toque, toquemos, toquéis, toquen

sentarse – leülni

Sentarse ige ragozása:

Presente: me siento, te sientas, se sienta, nos sentamos, os sentáis, se sientan

Subjuntivo presente: me siente, te sientes, se siente, nos sentemos, os sentéis, se sienten

sentirse – érezni magát vhogy

Sentirse ige ragozása:

Presente: me siento, te sientes, se siente, nos sentimos, os sentís, se sienten

Indefinido: me sentí, te sentiste, se sintió, nos sentimos, os sentisteis, se sintieron

Subjuntivo presente: me sienta, te sientas, se sienta, nos sintamos, os sintáis, se sientan

Subjuntivo imperfecto: me sintiera, te sintieras, se sintiera, nos sintiéramos, os sintierais, se sintieran

Gerundio: sintiéndose

pagar – fizetni

Pagar ige ragozása:

Indefinido: pagué, pagaste, pagó, pagamos, pagasteis, pagaron

Subjuntivo presente: pague, pagues, pague, paguemos, paguéis, paguen

 

Itt a vége. 🙂 Itt találsz jó pár igés feladatsort megoldókulccsal: https://spanyolonline.hu/spanyol-feladatok-ingyen

 

Kövess a Facebookon, tanulj velem minden nap valami újat spanyolból! https://facebook.com/spanyolonline

Instagram oldalamon csodás képek, vicces kifejezések, hasznos nyelvtani szösszenetek várnak! https://instagram.com/spanyolonline